VERGINA THEATRO

LIVE ENTERTAINMENT

static-aside-menu-toggler

Όροι & προϋποθέσεις Facebook Διαγωνισμού Vergina Theatro «Πολλά Τραγούδια ακόμα - Προσκλήσεις»

08.05.23

Όροι & προϋποθέσεις Facebook Διαγωνισμού Vergina Theatro  «Πολλά Τραγούδια ακόμα - Προσκλήσεις»

 1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού
 • Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ », η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 49,Τ.Κ 15124 , διοργανώνει διαγωνισμό για λογαριασμό του Vergina Theatro (καλούμενo εφεξής η «Διοργανώτρια»), με την ονομασία «Πολλά Τραγούδια ακόμα - Προσκλήσεις» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της διοργανώτριας www.thessaloniki.regencycasinos.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς επίσης και στον επίσημο λογαριασμό της διοργανώτριας στο κοινωνικό δίκτυo Facebook στην παρακάτω διεύθυνση https://www.facebook.com/VerginaTheatro/. Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, η εταιρεία «ΟRANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μαυρομιχάλη 37, ΤΚ.54249 (εφεξής «Συνεργάτης»).
 • Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
 1. B. Διάρκεια Διαγωνισμού
 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τη Τρίτη 9 Μαΐου ως και την Πέμπτη 11 Μαΐου και ώρα 10:00.
 • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 11η Μαΐου ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη διοργανώτρια. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 • Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Στον λογαριασμό του Vergina Theatro στο Facebook, θα αναρτηθεί «post» στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να (α) κάνει «like» το λογαριασμό του Vergina Theatro (β) να κάνει like στο post και (γ) να αναφέρει σε σχόλιο έναν ακόμα χρήστη στη συγκεκριμένη ανάρτηση («post») σχετικά με το Διαγωνισμό.

Δ. Δώρα Διαγωνισμού

 • Τα δώρα είναι τα εξής:

Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Πολλά Τραγούδια Ακόμα» με τον Γιώργο Θεοφάνους, την Πίτσα Παπαδοπούλου και τον Κώστα Μαρτάκη, που θα πραγματοποιηθεί 12 και 13 Μαΐου.

 • Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσής του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 • Η εξαργύρωση του δώρου ισχύει για 12 και 13 Μαΐου.

Ε. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων- Στοιχεία Εγγραφής

 • Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν κατόπιν κλήρωσης από πιστοποιημένη εφαρμογή και θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα.
 • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11/05/2023 στα γραφεία της εταιρείας συνεργάτη «ΟRANGE ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ» μεταξύ των εγκύρων συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

ΣΤ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

 • Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση για εύλογη αιτία, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.

Ζ. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων

 • Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Facebook με προσωπικό μήνυμα εντός 2 ωρών από την κλήρωση.
 • Αν οι νικητές δεν ανταποκριθούν σε διάστημα 5 ωρών μετά την κλήρωση, η διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέχρι τις 13 Μαΐου, τότε το Δώρο θα ακυρωθεί.
 • Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.
 • Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος. (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές.
 • Η διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 • Η διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
 • Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

Η. Περιορισμός ευθύνης της διοργανώτριας

 • Η διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
 • Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.
 • Επίσης, η διοργανώτρια δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Θ. Λήξη Διαγωνισμού

 • Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

 • Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
 • Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες, η διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων.

Κ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς από επιτροπή επιλεγμένη από την Διοργανώτρια εταιρεία. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της διοργανώτριας «www.thessaloniki.regencycasinos.gr». Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη ανάγνωση και αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο 231 049 1234 για το Regency Casino Thessaloniki ή με τον Συνεργάτη στο 231 033 0330.