VERGINA THEATRO

LIVE ENTERTAINMENT

static-aside-menu-toggler

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδατου VerginaTheatro.

Το VerginaTheatro μέσω της παρούσας ενημερώνει τον επισκέπτη για τον σκοπό λειτουργίας του, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις, τις παραστάσεις και τα θεάματα που προσφέρει.

Σκοπός της παρούσας είναι να παρασχεθεί στον επισκέπτη η απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας http://verginatheatro.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση τους.

Η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και ειδικότερα οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτή, όπως ενδεικτικά, τα εμπορικά σήματα, οι εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, σχεδιαγράμματα, παρεχόμενες υπηρεσίες, και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της RegencyEntertainmentS.A. και προστατεύονται από σχετικές διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), εξαιρουμένων των προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων. Επιπρόσθετα, τυχόν ονόματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα αυτής, προστατεύονται δε από τις σχετικές ευρωπαϊκές και ελληνικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

  1. Υποχρεώσεις του Επισκέπτη

Ο επισκέπτης υποχρεούται να μην παραβαίνει και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής εφαρμοστέας νομοθεσίας. Επίσης, υποχρεούται να μην χρησιμοποιείτην παρούσα Ιστοσελίδα για να δημοσιεύσει και να μεταδώσει ή διαθέσει με άλλους τρόπους περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή να εκφράσει μέσω αυτού εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Ο επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό της τόπο και εν γένει στην RegencyEntertainmentS.A., αναγόμενη στην μη ορθή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση που η RegencyEntertainmentS.A. εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη, ο τελευταίος οφείλει να την αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου.

  1. Δήλωση και Περιορισμός Ευθύνης

Η RegencyEntertainmentS.A. καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, να διέπονται από ακρίβεια, εγκυρότητα, σαφήνεια και ορθότητα, προκειμένου οι επισκέπτες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για τα προσφερόμενα θεάματα και τις εκδηλώσεις της.

Στον επισκέπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και η RegencyEntertainmentS.A. δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Η RegencyEntertainmentS.A. θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Η RegencyEntertainmentS.A. δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις ή/και ζημία που τυχόν υποστούν οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας και που σχετίζονται με την λειτουργία ή μη ή/και την χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και εκδηλώσεων που διατίθενται μέσω αυτής.

 

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το VerginaTheatro αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των επισκεπτών, είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Απορρήτου – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.

  1. Διαδικτυακοί Τόποι Τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες είναι δυνατόν να διοδευθούν μέσω της Ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η RegencyEntertainmentS.A. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

  1. Πολιτική Χρήσης Cookies

Ταcookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν φυλλομετρητή (internetbrowser) κατά την πλοήγησή των επισκεπτών και στη συνέχεια μπορεί να τα ανακτήσει, ώστε να τους αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα τον επισκεφθούν. Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση Cookies από την Ιστοσελίδα και τις σχετικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Χρήσης Cookies εδώ.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στο πλαίσιο εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

  1. Λοιπές Διατάξεις

Η τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της RegencyEntertainmentS.A. να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί τα δικαιώματα της αποδυναμώνονται.

Άπαντες οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Δύνανται δε, να τροποποιηθούν εγγράφως.

Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων της παρούσας.

  1. Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιούνται ή ανανεώνονται ολικά ή μερικά όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα.